About Oulu

oulu shoot

Ennak­ko­ää­nestys sai koil­lis­maa­laiset liikkeelle – Posiolla prosent­ti­lu­kemat huipussa

Toisella kerralla rikkomuksen tekijä joutuu mattoon selälleen ja vastustaja asettaa kädet ennen Hajime-komentoa vastustajan rinnanpäälle.

Kau­pun­gi­no­sien ak­tii­vi­suus ja avoin kan­sa­lais­toi­min­ta – eri­tyi­ses­ti asuk­kai­den, yh­dis­tys­ten, yri­tys­10 ja kau­pun­gin yh­teis­työ – li­sää­vät ko­toi­suut­ta ja hy­vin­voin­tia.

This giveaway is above! Superior luck at to vantaa, Heidi Calgary and terhi kuopio! Enormous because of Everybody who's got contributed!!! ❤️❤️❤️ NOW WE VALUE 3 of oulu fi - merchandise deals! :) just one prize contains two 2018 Oulu fi - fireman calendar and two postcard sorting. Simultaneously, it is going to take care of your personal and Buddy's Xmas present You may make a comment or mail us a private concept.

Oulun Lippo Pesis käynnisti kausi­kort­ti­kam­panjan – ”Emmehän me nyt sentään rova­nie­me­läi­sille halua hävitä”

An image of your mill or gin in addition to any information and facts you can offer concerning the waymark and what You could have experienced while going to.

Oululainen PS-vara­val­tuu­tettu levitti äänen mitätöivään kommen­toin­tiin kehottavaa valemainosta – Vasem­mis­to­liiton puolu­e­sih­teeri: “Erittäin Oulusta vakava asia”

Onnela avasi ovensa Kastellissa – ”Onnelaan tullaan asumaan ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­sesti”

Vuo­des­ta 2001 jär­jes­te­tys­sä kil­pai­lus­sa on pal­kit­tu kau­pun­gi­no­sia eri puo­lil­ta Suo­mea, muun mu­as­sa Hel­sin­gis­tä, Po­ris­ta, Van­taal­ta, Tam­pe­reel­ta, Tu­rus­ta, Vaa­sas­ta, Lah­des­ta, Ka­jaa­nis­ta ja Ou­lus­ta.

Nallikari and its Eden sea resort. Summer months take a look at is preferred, however this website you can bathe exterior all yr spherical in Eden's cozy temperature of +26°C. A bone-chilling dip inside the freezing Oulu river can be taken on the swimming location (maauimala) great post to read of Tuira all yr spherical.

– En­pä muis­ta. Ai­na­han nii­tä saat­taa jos­kus, kun käy mui­den puo­lu­ei­den si­vuil­la, niin saat­taa jo­tain ja­kaa, mut­ta har­vem­min.

Lep­pä­sen mu­kaan puo­lu­e­sih­tee­rit ovat mo­nis­ta asi­ois­ta eri miel­tä, mut­ta sii­tä on yk­si­mie­li­syys, et­tä vaa­lit on käy­tä­vä puh­taas­ti.

Kau­pun­gi­no­sien ak­tii­vi­suus this page ja avoin kan­sa­lais­toi­min­ta – eri­tyi­ses­ti asuk­kai­den, yh­dis­tys­ten, yri­tys­10 ja kau­pun­gin yh­teis­työ – li­sää­vät ko­toi­suut­ta ja hy­vin­voin­tia.

Tar­vi­taan vain pe­rus­tel­tu Check This Out va­paa­muo­toi­nen eh­do­tus, jon­ka voi lä­het­tää Ko­ti­seu­tu­lii­ton verk­ko­si­vuil­ta löy­ty­väl­lä verk­ko­lo­mak­keel­la 30.4. Guys­nes­sä.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *